Daily Archives: 22 martie 2022

ANUNT CONCURS MUNCITOR(FOCHIST)

Published by:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE PARVAN” BARLAD
ANUNȚ
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Școala Gimnazială “Vasile Parvan” Barlad, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedetermintă a funcţiei contractuale vacante de:
Muncitor (fochist)
Angajator: ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE PARVAN” BARLAD
• Categoria postului: Funcţie contractuală
• Număr posturi scoase la concurs: 1 post muncitor (fochist),
• Tipul postului: Permanent
• Nivelul postului: Funcţie de execuţie
• Data anunţului: 21.03.2022
Conditii generale:
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, precum şi cu Hotărârea Guvernului nr.1027/2014:
1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei de muncitor (fochist), sunt:
• studii medii;
• vechime în muncă – fără vechime;
• deținerea unui certificat de calificare pentru meseria de fochist pentru cazane ;
• AUTORIZATIE ISCIR
• TALON DE FOCHIST VIZAT LA ZI
Proba de concurs:
• Proba scrisă
Concursul se va organiza la Școala Gimnazială “Vasile Parvan” conform calendarului următor:
21.03. – 05.04.2022, ora 8.00-16.00- depunerea dosarelor;
06.04.2022 – selecție dosare
06.04.2022 , ora 10.00 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor
06.04.2022, ora 10.00-12.00 –depunerea contestațiilor
06.04.2022, ora 15.00- afișarea rezultatelor după contestații
12.04.2022, orele 10.00-12.00 – proba scrisă
12.04.2022, orele 15.00 – afișarea rezultatelor în urma probei scrise
13.04.2022, orele 8.00-12.00 depunerea contestatiilor in urma probei scrise
13.04.2022, orele 15.00 – afisarea rezultatelor in urma contestatilor la proba scrisa
18.04.2022, orele 10.00-12.00 – probă practică
18.04.2022, orele 13.00 – afișarea rezultatelor în urma probei practice
18.04.2022, ora 13.00-15.00- depunerea contestațiilor in urma probei practice
18.04.2022, ora 16.00 – afișarea rezultatelor după contestații la proba practica.
19.04.2022, ora 17.00 –afișarea rezultatelor finale.
Depunerea dosarelor de concurs conform art. 6 din HG nr.1027/2014
Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretariatul şcolii, în intervalul orar 8.00-16.00 până cel târziu în data de 05.04..2022 şi vor conţine:
1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei,
2. Copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul/ REVISAL , sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus declarație pe propria răspundere, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării probelor de concurs;
7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
8. Curriculum vitae;
9. Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
Copiile de pe actele necesare se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către Serviciul secretariat .
Dosarele de concurs se primesc la secretariatul din cadrul unității de învățământ, în perioada 21.03 – 05.04.2022 – în intervalul orar 8,00 – 16,00 . Persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs este secretar Artene Maria, nr. tel.0235/410470 .
NOTĂ: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea să treceţi de prima etapă de verificare a dosarelor.
Dosarul să conțină opis, fiecare fila sa fie numerotata.
Prezentul anunț poate fi consultat si pe site-ul unitatii scolare la adresa
Relaţiile suplimentare se obţin de la secretariatul unităţii sau la telefon 0235/410470.
Vor fi declaraţi ,,admis” pentru ocuparea postului vacant, candidaţii ce vor obţine un punctaj final (calculat ca medie a punctajelor obtinute la proba scrisă și proba practică) de minim 50 de puncte.
Vor fi declarați „admis” la proba scrisă, candidații care au obținut un punctaj de minim 50 de puncte.
Vor fi declarați „admis” la proba practică, candidații care au obținut un punctaj de minim 50 de puncte.
BIBLIOGRAFIE SPECIFICA
MUNCITOR (fochist),
Tematică:
• Normele generale de conduită a personalului contractual în instituţiile publice – Legea 477/08.11.2004.
• Obligaţiile lucrătorilor prevăzute la Legea nr.319/14.07.2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă.
• Obligaţiile salariatului/utilizatorului prevăzute de Legea nr.307/12.iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor.
• Obligaţiile generale. Reguli referitoare la echipamentele de muncă – HG.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
• Prescripţia Tehnică PT C9-2010. Domeniul de aplicare. Evidenţa exploatării cazanelor.
• Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului. Aprinderea focului. Pornirea cazanului. Funcţionarea cazanului. Oprirea, răcirea şi golirea cazanului. Obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire.
• Prescripţia Tehnică PT C 4-2010. Domeniul de aplicare.
• Prescripţia Tehnică PT C 7-2010. Domeniul de aplicare.

NOTĂ: Se vor studia de către candidaţi actele normative indicate, cu toate completările şi modificările ulterioare ale acestora.
Persoana care a fost declarată ”admis” în urma finalizării procedurii de ocupare a postului, i se va întocmi contractul individual de muncă începând cu data de 02.05.2022.
Relaţii suplimentare la sediul: Școala Gimnazială “Vasile Parvan” Barlad, persoană de contact: Director, Prof. dr.Stefanica Daniel, telefon 0235/410470.